lisu

High Lulani

Lz

/ˈlis.ʉ/

inanimate stem noun element
sodium
See Also

kuxalu >xW neon

xaki xK magnesium

pini PN lithium

dina Dn potassium