lisu

High Lulani

(Lz)

/ˈlis.ʉ/

inanimate stem noun element
sodium
See Also

kuxalu (>xW) neon

xaki (xK) magnesium

pini (PN) lithium

dina (Dn) potassium