niqqi

High Lulani

(N;Q)

/nɨŋ.ŋɨ/

derivational suffix (nounadverb)
derives an adverb from a noun
Example

bataniqqi (btN;Q) carefully

ga’iniqqi (giN;Q) in time

’ahatiniqqi (ahTN;Q) happily

’isilakuniqqi (iSl>N;Q) depressingly

bufiniqqi (OFN;Q) stonily