quhu

High Lulani

(AV)

/ˈŋuh.ʉ/

stem personal pronoun
third person animate transitive; 3ani;tra; him, her, he, she
See Also
1st person 2nd person 3rd person
topic
3rd person
animate
3rd person
inanimate
intranstitive (abs / nom) ’usu filli (su’a) mihu pa
transitive (erg / acc) suma fu (su’a) quhu ’iffa
ablative puttu sacu raja kassi kalu
dative pixi ba’u datu jusi ku
genitive pagu ba su’a disi qa