su’a

High Lulani

za

personal pronoun

 1. they; he; she; third person topic intransitive; 3top;intthird person topic intransitive
 2. them; her; him; third person topic transitive; 3top;trathird person topic transitive
 3. theirs; his; hers; third person topic genitive; 3top;genthird person topic genitive

See Also

1st person 2nd person 3rd person
topic animate inanimate
intranstitive ’usu
uz
filli
F;L
(su’a)
za
mihu
MV
pa
p
transitive suma
zm
fu
v
(su’a)
za
quhu
AV
’iffa
i;f
ablative puttu
o;e
sacu
sy
raja
rj
kassi
k;S
kalu
kW
dative pixi
PX
ba’u
bu
datu
de
jusi
YS
ku
$
genitive álienable) pagu
p%
ba
b
su’a
za
disi
DS
-
ínalienable) -pahi
pH
-ba
b
-
-disi
DS
-qa
q

first person:

intransitive: ’usu uz

transitive: suma zm

ablative: puttu o;e

dative: pixi PX

alienable genitive: pagu p%

inalienable genitive: -pahi pH

 • second person:
 • intransitive: filli F;L

  transitive: fu v

  ablative: sacu sy

  dative: ba’u bu

  alienable genitive: ba b

  inalienable genitive: -ba b

 • third person topic:
 • intransitive: (su’a) za

  transitive: (su’a) za

  ablative: raja rj

  dative: datu de

  alienable genitive: su’a za

 • third person animate:
 • intransitive: mihu MV

  transitive: quhu AV

  ablative: kassi k;S

  dative: jusi YS

  alienable genitive: disi DS

  inalienable genitive: -disi DS

 • third person inanimate:
 • intransitive: pa p

  transitive: ’iffa i;f

  ablative: kalu kW

  dative: ku $

  inalienable genitive: -qa q